Pro deo

Onder bepaalde voorwaarden kan u in aanmerking komen voor pro deo bijstand.

In dat geval wordt het ereloon van uw advocaat ten laste genomen door de Belgische Staat.

Pro deo bijstand omvat twee categorieën:

-de  volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand en
-de gedeeltelijk kosteloze juridische tweedelijnsbijstand. In dit tweede geval is de cliënt zelf een (beperkte) opleg verschuldigd aan de advocaat.

De wet legt ook een door de cliënt vooraf aan de advocaat te betalen forfaitaire bijdrage (remgeld) op van € 20 per aanstelling en € 30 per aanleg voor elke gerechtelijke procedure (bedragen 2017).

Wij kunnen samen met u een aanvraag indienen bij het Bureau voor Juridische Bijstand verbonden aan de balie Leuven, teneinde na te gaan of u in aanmerking komt voor pro deo bijstand.

U moet daarvoor in het bezit zijn van minstens de volgende documenten:

-een attest van gezinssamenstelling dat maximum 1 maand oud is op het moment van de aanvraag
-het bewijs van het inkomen van ten minste de laatste 2 maanden van alle personen die op dit attest vermeld staan.

Contacteer ons voor advies: www.LEX@Work.be